Key Performance Indicator (KPI)

Kľúčové ukazovatele výkonnosti sú určitou formou komunikácie, pri ktorej sa dodržiavajú rovnaké postupy ako pri inej komunikácii, teda jasné, stručné a relevantné informácie. Formulovanie KPIs začína od základov, kedy musí celý tím pochopiť, aké sú ciele podniku a ako ich chce dosiahnuť. Ide o proces, kedy sa vyžaduje spätná väzba od analytikov, vedúcich oddelení či manažérov. Čo je to teda KPI a ako zistiť, ktoré ukazovatele výkonnosti potrebujete sledovať?

Čo je KPI

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti je merateľná hodnota, ktorá ukazuje, ako efektívne spoločnosť dosahuje kľúčové obchodné ciele. Organizácie používajú KPI na viacerých úrovniach na hodnotenie svojej úspešnosti pri dosahovaní cieľov. KPI na vysokej úrovni sa môžu zameriavať na celkovú výkonnosť podniku, zatiaľ čo KPI na nízkej úrovni sa môžu zameriavať na procesy v oddeleniach, ako sú predaj, marketing alebo HR.

Ako definovať KPI

Definovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti môže byť zložité. Každý KPI ​​by mal súvisieť s konkrétnym obchodným výsledkom s mierou výkonnosti. Často sú zamieňané s obchodnými metrikami, no aj keď sa používajú v rovnakom význame, je potrebné ich definovať podľa kritických alebo základných obchodných cieľov. KPI sa definuje pomocou týchto otázok:

  • Aký je váš želaný výsledok?
  • Prečo je tento výsledok dôležitý?
  • Ako budete merať pokrok?
  • Ako môžete ovplyvniť výsledok?
  • Kto je zodpovedný za obchodný výsledok?
  • Ako zistíte, že ste dosiahli svoj výsledok?
  • Ako často budete hodnotiť pokrok smerujúci k výsledku?

Jedným zo spôsobov, ako vyhodnotiť relevantnosť KPI, je použitie kritérií SMART – Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound, čo v preklade znamená či je váš cieľ konkrétny, merateľný, dosiahnuteľný, relevantný pre organizáciu a aký je časový rámec na jeho dosiahnutie.

Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto