ATL marketing

ATL môžeme z angličtiny preložiť ako “Above the line”. Pod pojmom ATL sú zahrnuté masové marketingové stratégie, ktoré sú do značnej miery necielené a sú zamerané na budovanie značky. Pod pojmom „necielené“ sa rozumie, že komunikácia nie je zameraná na konkrétnu cieľovú skupinu. Médiá odovzdávajú správu každému, kto k nim má prístup.

Výhody ATL marketingu

  • Širší dosah – nad reklamným médiom má široký (národný / medzinárodný) dosah.
  • Lepší kontakt s publikom – médiá ako televízia a rádio používajú audiovizuálne prostriedky, ktoré majú lepšie spojenie s publikom.
  • Budovanie značky – Mediálna reklama je kľúčovým nástrojom pri definovaní a tvorení identity značky. Značka je vybudovaná zákazníkmi. Úlohou obchodníkov v budovaní značky je osloviť čo najviac potenciálnych zákazníkov a kreatívne im poskytnúť informácie o značke a jej výhodách. ATL marketing preto hrá dôležitú úlohu pri budovaní značky.

Comments are closed.