Čo musia obsahovať všeobecné obchodné podmienky e-shopu?

Ak predávate produkty alebo služby prostredníctvom internetového obchodu, na vašej stránke nesmú chýbať všeobecné obchodné podmienky (VOP). Správne vypracované obchodné podmienky by mali byť v súlade so zákonom a zároveň by mali podnikateľa dostatočne chrániť. 

Čo všetko musia obchodné podmienky obsahovať?

Odpoveď na túto otázku poskytuje Zákon č. 102/2014 Z. z. – zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov Nákup cez internet túto definíciu nepochybne spĺňa. VOP musia zahŕňať:

 • hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,
 • obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná,
 • telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,
 • adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od obchodného sídla
 • celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie a o cene za jeden mesiac, ak je dĺžka zúčtovacieho obdobia odlišná, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta,
 • cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o telefónne číslo služby so zvýšenou tarifou,
 • platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
 • informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3,
 • informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
 • informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6,
 • informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu,
 • informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje,
 • informáciu o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,
 • informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,
 • informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
 • informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
 • informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,
 • informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné,
 • informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov.

Tieto informácie môžu byť rozšírené aj o ďalšie zmluvné dojednania, tie ale nesmú byť v rozpore so zákonom. Zákonom určené lehoty napríklad nie je možné skrátiť, iba predĺžiť.

Obchodné podmienky e-shopu
Všeobecné obchodné podmienky e-shopu trenujeme.sk sú prehľadné a nachádzajú sa v nich informácie, ktoré sa vzťahujú na predaj konkrétneho druhu tovaru.

Kam umiestniť všeobecné obchodné podmienky?

Obchodné podmienky musia byť umiestnené na vašej webovej stránke. Zákon nešpecifikuje, kde presne by sa mali nachádzať, no je vhodné, aby ich zákazník dokázal  jednoducho nájsť ešte predtým, než u vás nakúpi. Odkaz na podstránku so všeobecnými obchodnými podmienkami môžete umiestniť napríklad do o pätičky (footer) stránky. Odkaz na všeobecné obchodné podmienky, informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov, ako aj reklamačný poriadok ale nesmie chýbať v zákazníckom košíku pri vytváraní objednávky. Checkbox, teda políčko, ktorého zakliknutím zákazník odsúhlasí, že sa s týmito podmienkami oboznámil, je dôležitou súčasťou uzatvárania zmluvy o predaji. 

Oplatí sa používať vzorové obchodné podmienky?

Existuje množstvo vopred vypracovaných obchodných podmienok, ktoré vám pomôžu splniť svoju zákonnú povinnosť. Ak sa rozhodnete využiť ich, buďte skutočne pozorní. Overte si, že vzor spĺňa všetky ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa a že informácie, ktoré uvádza, sa skutočne týkajú vášho druhu podnikania. Ak chcete mať úplnú istotu v tom, že vaše VOP spĺňajú zákonom stanovené podmienky, nechajte si ich overiť advokátom. 


Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto

Podobné články