SWOT analýza

SWOT analýza poskytuje podklady pre formuláciu rozvojových smerov a aktivít, podnikových stratégií a strategických cieľov. Spočíva v rozbore a hodnotení súčasného stavu organizácie z hľadiska jej vonkajšieho a vnútorného prostredia.

Zkratka SWOT pozostáva z týchto slov:

  • S – Strengths (Silné stránky)
  • W – Weaknesses (Slabé stránky)
  • O – Opportunities (Príležitosti)
  • T – Threats (Hrozby)

Vo vnútornom prostredí sú identifikované silné a slabé stránky, ktoré sú vymedzené vnútornými faktormi efektívnosti organizácie vo všetkých významných oblastiach.

Vonkajšie prostredie sú oblasti, ktoré organizácia sama nemôže ovplyvniť, existujú nezávisle na organizácii a pôsobia z prostredia mimo organizácie. Vo vonkajšom prostredí identifikujeme príležitosti a hrozby vo všetkých významných oblastiach, ktoré v organizácii pôsobia:

  • P – politické
  • E – ekonomické
  • S – sociálne
  • T – technologické
  • L – legislatívne
  • E – ekologické

Analýzu príležitostí a hrozieb možno teda realizovať s využitím PESTLE analýzy.

Nie je možné, aby jeden identifikovaný faktor bol zároveň silnou a slabou stránkou alebo príležitosťou či hrozbou podniku. Analýza SWOT má zmysel len v prípade, že sa z nej získané výsledky budú ďalej využívať, a to v podobe nadväzujúcich opatrení, ktoré vyplývajú z definovaných stratégií.

Sledujte nás
Založte si
e-shop na prenájom

E-commerce platforma pre rast vášho online podnikania. Bez viazanosti a skrytých poplatkov s možnosťou úprav na mieru a jednoduchého prechodu na e-shop na mieru.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo
Midasto